Gönderen: isiktac | Eylül 13, 2012

HFSA 2012 Program Taslağı

Program Taslağı

26.11.2012

AÇILIŞ – Doktora Salonu (10.00-12.00)

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Toplantı Yönetmeni
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz
HFSA Kurucusu
Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal
İstanbul Barosu Başkanı
Sadullah Ergin
Adalet Bakanı (Gelmesi Halinde)

I. OTURUM – Doktora Salonu (13.30-15.00)
Oturum Başkanı – Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
1. “Hukuk Nedir?” – Prof. Dr. Vecdi Aral (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Hukukun Temel İlkeleri Nasıl Yorumlanmalıdır?” – Prof. Dr. Neşet Toku (Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Hukukun Değer Analizi ve Adalet” – Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
4. “Hukuk ‘Bilimi’nin Temel Sorunları: Tanrım Ner(e)desin?” – Araş. Gör. Rabia Sağlam (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)

II. OTURUM – İkinci Salon (13.30-15.00)

1. “Demokratik Bir Toplumun Politik Duygusallığının Analizi Üzerine: Nussbaum” – Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan (Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
2. “Eski Yunan Siyaset Felsefesinde Üç Temel Gerilim Hattı: Tiran Ruhluluk versus Dostluk, Siyaset versus Bilgelik ve Yasa versus Adalet” – Dr. Sinan Kadir Çelik (Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Aristoteles’te Etik ve Politika Arasındaki İlişki” – Sevil Birbilen (Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
4. “Erdem Etiği ve Yargıçlık” – Deniz Şahin (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

III. OTURUM – Üçüncü Salon (13.30-15.00)

1. “Hukuki Çoğulluk ve Çoğulculuk” – Yard. Doç. Dr. Saim Üye (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Hukuki Çoğulluk” – Araş. Gör. Serdar Hoş (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Hukuki Çoğulluğun Uygulamadaki Bazı Örnekleri” – Araş. Gör. Nadire Özdemir (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. Hukuki Çoğullukta İktidar Problemi” – Araş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)

IV. OTURUM – Doktora Salonu (15.30-17.00)
İstanbul Barosu Başlıkları:

1. “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Açısından ‘İktidar ve Muhalefet Kavramı’ ”
2. Kamusal Saydamlık ve Düşünce Özgürlüğü
3. Aydınlanma Felsefesi ve Hukuk Devleti

V. OTURUM – İkinci Salon (15.30-17.00)
1. “Hukuksal Güvenlik ve Öngörülebilirlik İlkelerinin İhlali: Torba Yasa Yöntemi” – Dr. Öğr. Gör. Ali Orhan Tekinsoy (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku)
2. “Yasa İzleme Enstitüsünün Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisindeki Yeri” – Av. Tülay Bekar (Ankara Barosu)
3. “Uygulayıcılar Gözüyle Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi” – Av. Ali Altay (Ankara Barosu)

VI. OTURUM – Üçüncü Salon (15.30-17.00)
1. “Siyaseten Adalet” – Prof. Dr. Veli Özer Özbek (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)
2. “Onarıcı Adalete Ne Oldu?” – Prof. Dr. Tansu Açık (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri)
3. “Sosyal Ağların Bilişim Suçları Üzerindeki Kümülatif Etkisi” – Prof. Dr. Osman Özsoy (Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım)
4. “Onarıcı Adalet Açısından Uzlaşma Mekanizmasının Suç Önleme İşlevi” – Yard. Doç. Dr. Güncel Önkal (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe), Osman Sümer (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
27.11.2012

VII. OTURUM – Doktora Salonu (10.00-12.00)
Oturum Başkanı – Prof. Dr. Doğan Özlem (Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
1. ”Levinas Felsefesinde Adalet Sorunları” – Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Felsefesi), Nurgül Karabağ Erdem (Felsefe Grubu Öğretmeni)
2. “Marx Ne Söyler, Hegel Ne İşitir?” – Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi’ne Katkı” – Öğr. Gör. Dr. Güçlü Ateşoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Kant’ın Hukuki Düzeninin a priori İlkeleri: Yasa Önünde Eşit ve Özgür; İktisadi Olarak Tabi ve Siyasi Olarak Pasif Yurttaş” – Dr. Araş. Gör. Berke Özenç (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku)
4. “Spinoza: Hukukun Reddi Mi Hukukun İmkanları Mı?” – Şafak Altan (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

VIII. OTURUM – İkinci Salon (10.30-12.00)
1. “Hukuk Fakültesi Eğitim Kültürü” – Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Türkiye’de Hukuk Algısı ve Hukuk Eğitiminde Kalite Sorunu” – Prof. Dr. Ali Şafak Balı (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış” – Prof. Dr. Mehmet Yüksel (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazatecilik)
4. “Türkiye’de Hukuk Mesleğine Sosyolojik Bir Bakış: Bourdieucü Bir Okuma” – Yard. Doç. Dr. Seda Kalem (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)

IX. OTURUM – Üçüncü Salon (10.30-12.00)
1. “Anayasanın Yorumlanmasında Felsefi Yaklaşım” – Prof. Dr. Mehmet Turhan (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)
2. “Yeni Anayasanın Sorun(lu) Alanları ve Vatandaşlık Meselesi” – Prof. Dr. Ahmet Özer (Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji)
3. “Alf Ross: Yaşamı ve Yapıtları Üzerine” – Araş. Gör. Harun Bodur (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi ve Hukuk Teorisi” – Ali Acar (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
X. OTURUM – Doktora Salonu (13.30-15.00)
1. “Felsefe Açısından İdeoloji ve Hukuk” – Prof. Dr. İsmail H. Demirdöven (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
2. “İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından ‘Ben İnşâsı’ ” – Prof. Dr. Yasemin Işıktaç (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Bilgi-İktidar ve Toplum İlişkisi Bağlamında Kanun(laştırmanın) Telosu” – Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Hukuk Nasıl Düşünür? Sosyal Epistemolojinin Hukuksal Gerçekliğe Bakışı” – Yard. Doç. Dr. Güncel Önkal (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
XI. OTURUM – İkinci Salon (13.30-15.00)
1. “Suç ve Ceza Politikaları Ekseninde Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri: Direnişler ve Dönüşümler” – Yard. Doç. Dr. Verda İrtiş (Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)
2. “Beccaria’nın Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Bakışı” – Dr. Araş. Gör. E. Eylem Aksoy Retornaz (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
3. “Ağır Ceza Mahkemeleri’nin Yargılama Pratikleri Bağlamında Savcının Dönüştürücü Rolü Üzerine Bir Saha Araştırması” – Araş. Gör. Gözde Aytemur (Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)
4. “Siyasal ve Hukuksal Mobbing” – Mustafa Kutlu (Ankara Hâkimi)
XII. OTURUM – Üçüncü Salon (13.30-15.00)

1. “Aydınlanma Döneminde Evrensel Hukuk Devletinin Felsefi Temelleri” – Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
2. “Uluslararası Hukukun Kurucuları” – Doç. Dr. Talip Kabadayı (Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Hikmet Bağlamında Hukuk ve Hükümet(ler)” – Yard. Doç. Dr. Halil Rahman Açar (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe)
4. “Cumhuriyetçi Gelenek ve Erdemli İnsan Tasavvuru” – Aylin Kılıç (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

XIII. OTURUM – Doktora Salonu (15.30-17.00)
Oturum Başkanı – Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
1. “Yargının Siyasallaşmasından Siyasetin Yargısallaşmasına” – Yard. Doç. Dr. Kasım Akbaş (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Politika, Hukuk ve Özgürlük” – Dr. Funda Günsoy Kaya (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Hukuk – Politika İlişkisinin Niteliği Üzerine” – Araş. Gör. Taylan Akman (Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “‘Hak’ların Kıskacında Siyaset” – Araş. Gör. Gülçin Ayıtgu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)

XIV. OTURUM – İkinci Salon (15.30-17.00)
1. “’Kasvetli’ İlişkiler: İngiliz İşçi Sınıfı, Dickens ve Hukuk” – Yard. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Hukuk: Hayat Memat Meselesi (Balzac’ın ‘Albay Chabert’ Romanını Hukuk Felsefesi Gözlüğüyle Okumak)” – Yard. Doç. Dr. Sercan Gürler (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Tragedyanın Doğuşunda Dionysosçu Yargı” – Araş. Gör. Osman Vahdet İşsevenler (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Türk Edebiyatında Yargıç Tiplemeleri Dworkin’in Yargıç Herkül’üne Karşı” – Araş. Gör. Melike Belkıs Aydın (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
5. “Sanatın Penceresinden Hukuk ve İktidar” – Tuba Eroğlu (Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

 

XV. OTURUM – Üçüncü Salon (15.30-17.00)

1.“Oyun Kuramları Işığında Hobbes’un Toplum Sözleşmesi Kuramının Yorumu” – Doç. Dr. Sevtap Metin (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Toplum Sözleşmeleri’ndeki ‘Yasacı’ ” – Yard. Doç. Dr. Cengiz Mesut Tosun (Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “Rousseau’nun Toplum Sözleşmesinin Yeniden Okunması” – Araş. Gör. İrem Burcu Özkan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Sözleşme ve Hınç Kavramlarının Alternatif Bir Okuması: Sleepers” – Yazgülü Taşdemir (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi)
28.11.2012

XVI. OTURUM – Doktora Salonu (10.00-12.00)
1. “Kadının İnsan Hakları Bağlamında Gebeliğin Sonlandırılması” – Doç. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Thomson Finnis Tartışması Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılması” – Yard. Doç. Dr. İrem Çağlar Gürgey (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Ceninin Yaşam Hakkı” – Yard. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler (Maltepe
Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
4. “Ronald Dworkin’in Kürtaj Tartışmasına İlişkin Görüşleri” – Yard. Doç. Dr. Nazime Beysan (Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)

 

XVII. OTURUM – İkinci Salon (10.30-12.00)

1. “Sahte Demokrasiler Çağında Demokrasinin Felsefesi” – Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)
2. “Demokratik Hukuk Devletinde Devlet Sırrı Kavramının Sınırları” – Yard. Doç. Dr. Mustafa Koçak (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Hukuk ve Nörobiyoloji” – Yard. Doç. Dr. Altan Heper (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
4. “Perelman’ın Yeni Retorik’inde Evrensel Dinleyici Kitlesinin Rolü” – Av. Meriç Seyhan Karaca Demir
5. “İmkânsız Devlet: F. Hayek ve Nomokrasi” – Önder Çelik (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Yan Thomas Hukuki Normlar Araştırma Merkezi)

XVIII. OTURUM – Üçüncü Salon (10.30-12.00)

1. “Adalet mi Adaletler mi? Modern Hukukta ve İslam’da Adalet Kavramı” – Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Osmanlı Devleti’nde Zina Suçunun Algılanması ve Cezalandırılma Şekilleri” – Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)
3. “Ümmilerin Yazı Düşkünlüğü: Osmanlı Mahkemelerinde Delil Olarak Söz ve Yazı” – Yard. Doç. Dr. Zeynep Dörtok Abacı (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih)
4. “Klasik Fıkıhtan Toplum Temelli Hukuk İlmine Örfün Evrimi: İbn Abidin, Cevdet Paşa ve Ziya Gökalp” – Araş. Gör. Ömer Faruk Ocakoğlu (Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)

XIX. OTURUM – Doktora Salonu (13.30-15.00)
1. “Etik ve Hukukun Kesiştiği Noktada Kadın Sorunsalı” – Doç. Dr. Zeynep Üskül Engin (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Anaakım Toplumsal Cinsiyet Politikaların Uluslararası Platformlardaki Değişen/Değişmeyen Yüzü” – Doç. Dr. Hatice Karaçay Çakmak (Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat), Doç. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi)
3. “Hegel’in Hukuk Felsefesinde Aile” – Doç. Dr. Hamdi Bravo (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe)
4. “Ütopyalarda Hakları Bakımından Kadının Yeri: Devlet, Ütopya, Güneş Ülkesi Örnekleri” – Doç. Dr. Işıl Bayar Bravo (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe)

XX. OTURUM – İkinci Salon (13.30-15.00)

1. “Hukuk ve Politika Kıskacında Beden” – Doç. Dr. Metin Becermen (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
2. “Postmodernizm ve Hukuk” – Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak Hukuk” – Araş. Gör. Umut Koloş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Daha az cezalandırmak mı, Daha iyi cezalandırmak mı? (Foucaultcu Bir Ceza Yorumu)” – Araş. Gör. Erhan Kuçlu (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)

XXI. OTURUM – Üçüncü Salon (13.30-15.00)

1. “Doğal Hukuktan Hukuki Pozitivizme Devlet Tasarımları” – Yard. Doç. Dr. Yıldırım Torun (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
2. “Doğal Hukuk ve Hukuki Pozitivizm Teorilerinin Günümüz Toplumlarına Politik Etkileri” – Dr. Jale Karakaş (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Hukuki Pozitivizme Karşı: Doğal Haktan Kararcılığa Leo Strauss’un Hak Kuramı” – Araş. Gör. Toros Güneş Esgün (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
4. Schmitt’e Karşı Duguit ya da Otoriteye Karşı Hukuk (Haklar)” – Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır (Ankara Barosu)

XXII. OTURUM – Doktora Salonu (15.30-17.00)
1. “Türkiye’de Evli Kadınlar Ekseninde Evlilik/Aile Algısı ve Boşanma Olgusu” – Prof. Dr. Sabri Çakır (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)
2. “Erken Modernlikte Cadı Yargılamaları ve Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Tehlikeli Kişiler” – Araş. Gör. Mehmet Cemil Ozansü (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)
3. “İhtimam Etiği Bağlamında Kürtaj Sorunu” – Araş. Gör. Olcay Karacan (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Hukukta Değişim ve Süreklilik: Töre Saikiyle Öldürme Bağlamında Değerlendirme” – Cengiz Otacı (Yargıtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi)
5. “Peter Singer’ın Etik Görüşü Çerçevesinde Kürtajın Değerlendirilmesi” – Funda Kaya (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

XXIII. OTURUM – İkinci Salon (15.30-17.00)
1. “Eğitim ve Yabancılaşma İlişkisi” – Yard. Doç. Dr. Müjdat Avcı (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim)
2. “Zihniyet Darlığı ve Gerçeği Aramanın Kutsallığı” – Yard. Doç. Dr. Nusrettin Yılmaz (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği)
3. “Çocuk Gelişiminde Televizyonun Rolü” – Fulya Şenay Avcı (Felsefe Grubu Öğretmeni)

XXIV. OTURUM – Üçüncü Salon (15.30-17.00)
1. “Bozulan Adaletin Yeniden İnşası Üzerine Refleksiyonlar” – Doç. Dr. Bahtiyar Yücel Dursun (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe)
2. “Adaleti Aramak: Quare Siletis Juristae In Munere Vestro? (Siz Hukukçular, Sizi İlgilendiren Şey Konusunda Niçin Susuyorsunuz?)” – Yard. Doç. Dr. Gökhan Yavuz Demir (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)
3. “Adalete İlişkin Sorunlar” – Yard. Doç. Dr. Aydan Ömür Surlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Adalet, Hukuk ve Şiddet Arasında Yasalar” – Yard. Doç. Dr. Ayşegül Sili (KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet)

29.11.2012

XXV. OTURUM – Doktora Salonu (10.00-12.00)
1. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki ‘İnsan’ Kavramının Müphemliği” – Doç. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
2. “Yüzümüze Çarpan Gerçeklik: Adil Savaş ve İnsani Müdahale” – Yard. Doç. Dr. Sibel Kibar (Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
3. “İnsanlığa Karşı Suçlarda İnsanlık Ne Manaya Gelmektedir? Felsefi Bir Analiz” – Araş. Gör. Hüseyin Günal (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “İnsan Hakları Söyleminin Reddine Dair Bir Tartışma” – Eylem Yenisoy Şahin (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

XXVI. OTURUM – İkinci Salon (10.30-12.00)
1. “Ekonomi ve Hukuk İlişkisi” – Prof. Dr. Mehmet Kayhan Mutlu (Turgut Özal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
2. ‘Nesiller Arası Adalet: Hak ile Fayda Arasında” – Yard. Doç. Dr. Şule Şahin Ceylan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Bir Tartışmanın Özeti: Ockhamlı William’ın Hakkı Varetme Mücadelesi” – Araş. Gör. Barkın Asal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
4. “Haklar ve Kamu Yararı İlişkisi: Dengeleme ya da Hakların Önceliği?” – Araş. Gör. Türkan Özkan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler)

XXVII. OTURUM – Üçüncü Salon (10.30-12.00)
1. “Özel Yaşamın Korunması Hakkının Felsefi Temelleri” – Dr. Gülay Arslan Öncü (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku)
2. “Kollektif Hak Arama Yolu Olarak Topluluk Davası: Amerikan, Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Karşılaştırması” – Dr. Hande Çelik Şahin (Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji), Dr. Murat Şahin (Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme)
3. ” “Çevre Hakkı” Kavramına Felsefi Bir Bakış” – Araş. Gör. Selma Aydın Bayram (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)
4. “Psikolojik, Metafizik ve Hukuki Bir Fenomen olarak Hak Kavramı” –Mehmet Akif Tutumlu (Ankara Hâkimi)

XXVIII. OTURUM – Doktora Salonu (13.30-15.00)

1. “Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi” – Prof. Dr. Yusuf Karakoç (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk)
2. “Alışkanlık ve Hukuk” – Araş. Gör. Engin Topuzkanamış (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Toplumsal Değişim Aracı Olarak Hukuk: Sihirli Değnek mi İki Ucu Keskin Bıçak mı?” – Araş. Gör. Fehmiye Ceren Akçabay (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
XXIX. OTURUM – İkinci Salon (13.30-15.00)

1. “Hukuksal ve Biyo-etik Açıdan Embriyonik Kök Hücre” – Dr. Araş. Gör. Sevgi Kayak (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)
2. “Taşıyıcı Annelikte Analığın Tespiti” – Araş. Gör. Fatma Süzgün Şahin (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Fikri Mülkiyette Güncel Bir Tartışma: Teorik ve Etik Boyutlarıyla Genetik Materyallerin Patentlenmesi” – Araş. Gör. Muzaffer Dülger (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)

XXX. OTURUM – Üçüncü Salon (13.30-15.00)
1. “Dworkin’in Haklar Kuramı Bağlamında Hukuk Ahlak İlişkisine Bir Bakış” – Doç. Dr. Kamuran Gödelek (Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku)
2. “Sosyal Etki Olgusuna Bir Bakış: 12 Angry Men” – Araş. Gör. Seren Dikel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
3. “Hukuk ve Vicdan” – Stj. Av. Elif Tarhan (İstanbul Barosu)
4. “Hukuk ve Kibir” – Av. Filiz Kerestecioğlu (İstanbul Barosu)

 

Reklamlar

Responses

  1. avukat olmayanlarda gelebilir mi açık adres vs.alabilir miyiz


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Kategoriler

Anayasa Gündemi

"Her nerede iktidar varsa, orada direniş vardır." Michel Foucault

%d blogcu bunu beğendi: